دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-142 

مقاله پژوهشی

1. مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر

صفحه 5-28

احمد رضا مفتاح؛ محمد حسن عبداللهی