نویسنده = حمید رضا اردستانی رستمی
تعداد مقالات: 2
2. متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-48

حمید رضا اردستانی رستمی