نویسنده = نعیمه پورمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-135

نعیمه پورمحمدی؛ حمید طالب


2. الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-88

نعیمه پورمحمدی