کلیدواژه‌ها = انجیل یوحنّا
تعداد مقالات: 1
1. متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-48

حمیدرضا اردستانی رستمی