تعداد مقالات: 89
2. مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-27

مهراب صادق نیا؛ رضا کاظمی راد


3. بررسی معیارهای حقانیت ادیان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-30

حسن قنبری؛ محمدحسین زارعی محمودآبادی


4. ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-33

حسین حیدری؛ محدثه قاسم‌پور


6. زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-25

کلثوم غضنفری


7. تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی‌راد


8. بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-31

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی


9. مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-28

احمد رضا مفتاح؛ محمد حسن عبداللهی


11. جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-24

منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر


12. قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-28

سجاد دهقانزاده؛ حسن نامیان


13. بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

محمدعلی طباطبایی


14. مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-49

نعیمه پورمحمدی؛ سید صدرالدین طاهری


15. کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-47

عزالدین رضانژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی


17. بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-46

سید مرتضی میرتبار؛ مهراب صادق نیا


18. سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقان‌زاده؛ مهرنوش فکری


20. خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-52

مرتضی پیروجعفری؛ علی شهبازی


21. متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-48

حمید رضا اردستانی رستمی


22. الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-40

فروغ مسعودی؛ مهراب صادق نیا


23. نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن»

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

علی راد؛ سیده نعیمه ثقفی


24. مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-46

مهراب صادق نیا؛ فاطمه قربانی


25. رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-48

سعید شفیعی؛ آرزو اسلامی؛ ابراهیم اقبال؛ محمود عبایی