تغییر دین و تغییر شخصیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

این مقاله مروری است بر موضوع تغییر دین و تغییر شخصیت؛ ابتدا، در چشم‌اندازی کلی، نمونه‌هایی از «حکایت نودینان» در تجربه تاریخی را روایت می‌کنیم. سپس مفاهیم تغییر دین و تغییر شخصیت تعریف می‌شود. در ادامه، چشم‌انداز روان‌شناختی در خصوص تأثیرگذاری تغییر دین بر شخصیت فرد، چگونگی این تغییر و سطوح و جنبه‌هایی از شخصیت فرد که مشمول آن می‌شود، بررسی خواهد شد. تحلیل پدیده تغییر دین، فراتر از جنبه‌های روان‌شناختی، می‌تواند به صورت «میان‌رشته‌ای و جامع» سایر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، فکری و تاریخی را مورد توجه قرار دهد. این مدل به شکل نمودار فرآیندی و تعاملی در هفت مؤلفه «زمینه»، «بحران»، «پرسش»، «تعامل»، «مواجهه»، «تعهد» و «پیامد» طرح می‌شود. این مقاله با روش تحلیلی- اسنادی و با رجوع به نظریه‌های تغییر دین سامان یافته است. از مجموع حکایت نوکیشان و مطالعات نظری در این باره به دست می‌آید که: 1. تغییر دین در سطوح خاصی از شخصیت اتفاق می‌افتد؛ 2. تغییر دین بیانگر درک جدیدی در خوداتکایی و خودیابی فرد است؛ 3. پژوهش‌گران شخصیت و دین‌پژوهان می‌توانند فرضیه‌های خود را در خصوص امور غایی نسبت به تغییر و تحول شبکه‌های باور از نو ارزیابی کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison to the role of the Messianism in the rise of Mormonism and shaykhiah

نویسنده [English]

  • Allahkaram Karamipour
Assistant Professor, Department of Study of Religion, University of Religions and Denomination
چکیده [English]

Belief in the Apocalypse is the crucial common point among the all of major world religions. The teachings of all great religions of the course refer to apocalypse. The coming of the savior is one of the most important features of this course. Teaching of the promised savior of Apocalypse, have a special place in particular in Islam and Christianity. Therefore, throughout history, especially in the last two centuries, considering the importance of this issue for the followers of these religions causes the rise false saviors.
To be present the savior time, there were people who abused the public interest and by the name of Promised Messiah made the factions. The remarkable point in this regard is that common factors in both Islam and Christianity have been abused by the leaders and founders of the factions. In this paper, we investigate the factors based on the appearance of the promised Savior, in both Islam and Christianity that have caused emerging different denominations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shakhiah
  • Mormonism
  • Messianism
  • Al-Ahsa'i
  • Joseph Smith
کتاب مقدس (2002). چاپ سوم، انتشارات ایلام.

آگوستین قدیس (1380(. اعترافات، ترجمه: سایه میثمی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

توفیقی، حسین (1385). آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: انتشارات طه.

راس، آلن ا. (1386). روان‌شناسی شخصیت، ترجمه: سیاوش جمال‌فر، تهران: نشر روان.

Barker, E. (1984). The Making of a Moonie: Choise or Brainwashing?, Oxford: Blackwell.

Berkofer, R. F. Jr. (1963). “Protestans, Pagans, and Sequences among the North American Indians, 1760-1860,” in: Ethnohistory, No. 10, PP. 201-232.

Coleman, J. (1972). Abnormal Psychology and Modern Life, 4th ed., Glenview, IL: Scot, Foresman.

Emmons, R. A. (1999). The Psychology of Ultimate Concerns: Motivation and Spirituality in Personality, New York: Guilford Press.

Gallup, G., & Jones, S. (1989). One Hubdred Questions and Answers: Religion in America, Princeton, NJ: Princetion Religion Research Center.

Kilbourne, B. (1986). “Equity or Exploitation; the case of the Unification Church,” in: Review of Religious Research, No. 28, PP. 143-150.

Kilbourne, B., & Richardson, J. T. (1984). “Psychotherapy and New Religious in a Pluralistic Society,” in: American Psychologist, No. 39 (3), PP. 237- 251.

Kose, A. (1960). Conversion to Islam: A Study Of British Converts, London: Paul.

Kose, A. (1996). Conversion to Islam: A Study of Native British Conversion. London: Kegan Paul.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolututions, Chicago: University of Chicago Press.

Loflan. J., & Stark, R. (1965). “Becoming a World Saver: A theory of Conversion to a Deviant Perspective,” in: American Sociological Review, No. 30, PP. 863-874.

Lofland, J., & Sknovd, N. (1981). “Conversion Motifs,” in: Journal for the Scientific Study of Religion, No. 20 (4), PP. 273-385.

Malcolm X, (1964). The Autobiography of Malcolm X, assisted by Alex Haley, New York: Grove Oress.

McAdams, D. P. (1994). “Can Personality Change? Levels Of Stability and Growth in the Personality across the Lifespam,” in: T. F. Heatherton & J. L. Weiberger (eds.), Can Personality Change?, Washington DC, pp. 299-313.

McCrae, R. R. (ed.). (1992). “The-Five Factor Model: Issues and Applications (Special Issue),” in: Journal of Personality, No. 609 (2).

Miler, W. R. (1994). “Quantom: Toward a Psychology of Transformation,” in: T. F. Heatherton & J. L. Weinberger (eds.), Can Personality Change?, Washington, DC: American Psycological Association, PP. 253-280.

Paloutzian, R. F. (1981). “Purpose in Life and Value Changes following Conversion,” in: Journal of Personality and Social Psychology, No. 41, PP. 1153-1160.

Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the Psychology of Religion 92th, Needham Heiths, MA: Allyn & Bacon.

Rambo, L. (2005). “Conversion”, in: L. Jones (ed.), Encyclopedia of Religion, second edition.

Rambo, L. R. (1993). Understanding Religious Conversion, New Haven, CT: Yale University Press.

Rambo, L.R. (1993). Understanding Religious Conversion, New Haven, CT: Yale Univesity Press.

Rambo, Lewis, Richardson, T, James. Paloutzian, F. Raymond (1999). "Religious Conversion and Personality Change", in Journal of Personality, Vol 67, issue 6, PP. 1047-1079.

Read, D. H. C. (1992). “The Evangelical Protestant Understanding of Conversion,” in: H. N. Malony & S. Southard (eds.) Handbook of Religious Conversion, Birmigham, AL: Religious Education Press, PP. 137-143.

Salzman, L. (1953). “The Psychology of Religious and Ideological Conversion,” in: Psychiatry, No. 16 (2), PP. 177-187.

Straus, R. (1976). “Changing Oneself: Seekers and the Creative Transformation of Life Experience,” in: J. Lofland (ed.), Doing Social Life, New York: Wiley Inrerscience, PP. 252-272.

Thouless, R. H. (1971). An Introduction to the Psychology of Religion, 3rd edition, London: Cambridge University Press.

Ullman, C. (1982). “Cognitive and Emotional Antecedents of Conversion,” in: Journal of Personality and Psychology, No. 43, PP. 183-192.

Ullman, C. (1989). The Transformed Self: The Psycology of Religious Conversion, New York: Pelnum Press.

Zinnbauer, B. J., & Pargament, K. I. (1998). “Spiritual Conversion: A Study of Religious Change College Students,” in: Journal for the Scientific Study of Religion, No. 37 (1), PP. 161-180.