بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

  • فکری، مهرنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • فهیم، علیرضا [1] استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه شهرکرد

ق

ک

گ

  • گلپایگانی، محسن [1] دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب.
  • گودرزوند، عارفه [1] دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

ل

م

ن

  • نامیان، حسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • نائیجی، محمدباقر [1] دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
  • نظری، علی [1] دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
  • نقوی، حسین [1] استادیار گروه ادیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
  • نوری، قهرمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
  • نورالدینی اقدم، یحیی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران