بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تقوایی، عباس [1] استادیار گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • توفیقی، فاطمه [1] استادیار دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

 • فکری، مهرنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • فهیم، علیرضا [1] استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه شهرکرد
 • فهیمی، افسانه [1] دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

ق

ک

گ

 • گلپایگانی، محسن [1] دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب.
 • گودرزوند، عارفه [1] دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

ل

 • لاجوردی، فاطمه [1] استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • لک زایی، مهدی [1] استادیارگروه ادیان شرق، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 • لکزایی، مهدی [1] استادیار گروه ادیان شرق دانشگاه ادیان و مذاهب.
 • لوایی، شاکر [1] استادیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی

م

ن

 • نائیجی، محمدباقر [1] دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • نامیان، حسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • نظری، علی [1] دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 • نقوی، حسین [1] استادیار گروه ادیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 • نورالدینی اقدم، یحیی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران
 • نوری، قهرمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • نوری، هادی [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران