دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393 
6. بررسی درمه در دین بودا

صفحه 117-130

ولی عبدی؛ سید علی حسینی