دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-150 
2. خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی

صفحه 31-52

مرتضی پیروجعفری؛ علی شهبازی


5. طلاق در دین زردشتی و اسلام

صفحه 105-121

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری