دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-130 
6. تبیین نظری عرفان مانوی

صفحه 97-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی