اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

www.urd.ac.ir
adyanurd.ac.ir
2802610-13

سردبیر

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

فلسفه دین استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir
2802610-13

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir

دکتر مجتبی زروانی

ادیان و عرفان دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

zurvaniut.ac.ir
32802610-3

دکتر حسن قنبری

فلسفه دین و مسانل جدید کلامی دانشیار، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

haghanbariut.ac.ir
025-32802610-13

دکتر ابوالفضل محمودی

ادیان و عرفان دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

a-mahmoudisrbiau.ac.ir
32802610-3

دکتر احمدرضا مفتاح

ادیان ابراهیمی دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

meftahurd.ac.ir
32802610-3

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی دین و ادیان ابراهیمی دانشیار، گروه جامعه شناسی دین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ynourbakhshut.ac.ir
32802610-3

دکتر همایون همتی

ادیان و عرفان -

drhematiyahoo.com
32802610-3

کارشناس نشریه

مقداد رهنما

کارشناس نشریه

adyanurd.ac.ir