اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

www.urd.ac.ir
adyanaturd.ac.ir
2802610-13

سردبیر

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

فلسفه دین استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب

adyanaturd.ac.ir
2802610-13

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashaniatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب

adyanaturd.ac.ir

دکتر مجتبی زروانی

ادیان و عرفان دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

zurvaniatut.ac.ir
32802610-3

دکتر حسن قنبری

فلسفه دین و مسانل جدید کلامی دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

haghanbariatut.ac.ir
025-32802610-13

دکتر ابوالفضل محمودی

ادیان و عرفان دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

a-mahmoudiatsrbiau.ac.ir
32802610-3

دکتر احمدرضا مفتاح

ادیان ابراهیمی دانشیار گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

meftahaturd.ac.ir
32802610-3

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی دین و ادیان ابراهیمی دانشیار گروه جامعه شناسی دین دانشگاه تهران

ynourbakhshatut.ac.ir
32802610-3

دکتر همایون همتی

ادیان و عرفان استاد گروه ادیان و عرفان، دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی

drhematiatyahoo.com
32802610-3

کارشناس نشریه

مقداد رهنما

کارشناس نشریه

adyanaturd.ac.ir