اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

www.urd.ac.ir
adyanurd.ac.ir

سردبیر

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

فلسفه دین استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

دکتر محمد مهدی علیمردی

دانشیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

alim536yahoo.com

دکتر ابوالفضل محمودی

ادیان و عرفان دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

a-mahmoudisrbiau.ac.ir

دکتر احمدرضا مفتاح

ادیان ابراهیمی دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

meftahurd.ac.ir

دکتر همایون همتی

ادیان و عرفان -

drhematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Joseph Progler

مطالعات اسلامی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ریتسومیکان، ژاپن

jproglerapu.ac.jp

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com