نویسنده = احمدرضا مفتاح
آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح