نویسنده = احمد رضا مفتاح
مبانی الهیاتی و الزامات سکولاریزاسیون از دیدگاه هاروی کاکس

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 314-389

10.22034/jrr.2024.343841.2029

احسان شکوری نژاد؛ مهراب صادق نیا؛ احمد رضا مفتاح؛ یوسف دانشور نیلو


مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 81-104

طاهره محمدیان عمرانی؛ احمدرضا مفتاح؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ علی بیات


مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 5-28

احمد رضا مفتاح؛ محمد حسن عبداللهی