نویسنده = حسین سلیمانی
رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی


نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی