نویسنده = محمدعلی مهدوی راد
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد