نویسنده = نعیمه پورمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-88

نعیمه پورمحمدی


2. مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-49

نعیمه پورمحمدی؛ سید صدرالدین طاهری