نویسنده = الله کرم کرمی پور
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-98

الله کرم کرمی پور؛ مصطفی صالحی اردکانی


2. تغییر دین و تغییر شخصیت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-116

الله کرم کرمی پور