نویسنده = سیدسعید رضا منتظری
تعداد مقالات: 3
1. یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-240

سیدسعید رضا منتظری؛ امیر عمادالدین صدری


2. جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-64

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


3. تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی