نویسنده = رحیم دهقان سیمکانی
تعداد مقالات: 1
1. کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-47

عزالدین رضا نژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی