نویسنده = سیده نعیمه ثقفی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن»

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

علی راد؛ سیده نعیمه ثقفی