نویسنده = سید حامد علی زاده موسوی
بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح


رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا