نویسنده = حبیب حاتمی کنکبود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مؤلفه‌های اثرگذار وحدت‌گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت‌های افراطی از دین

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 103-122

10.22034/jrr.2021.242467.1752

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کنکبود


2. بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 94-114

موسی سبزی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ ابراهیم رایگانی