نویسنده = مهدی لکزایی
مهابت امر مینوی: سنجش دیدگاه رودلف اتو و حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 313-335

10.22034/jrr.2022.241511.1749

مهدی قربان زاده؛ علی شیروانی؛ مهدی لکزایی؛ محمد مهدی علیمردی