نویسنده = محمدعرفان جابری زاده
تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 221-240

محمدعرفان جابری زاده؛ علی شهبازی