نویسنده = محمد علی طباطبایی (مهرداد)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)