نویسنده = ابراهیم قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

ابراهیم قاسمی