نویسنده = بخشعلی قنبری
بیداری معنوی و شب تاریک روح از دیدگاه یوحنا صلیبی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 315-332

10.22034/jrr.2024.349907.2044

عبدالخالق جعفری؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


اخلاق شفقت به روایت آگوستین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 102-122

10.22034/jrr.2021.256124.1798

ناهید غیاثی؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی


تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 269-292

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری