کلیدواژه‌ها = مجادلات یهودی- مسیحی
تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد