کلیدواژه‌ها = اوستا
بررسی مقایسه‌ای متن اوستایی و زندِ ویسپرد (کرده‌های یکم تا هشتم)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 157-177

10.22034/jrr.2022.299604.1907

فاطمه سادات اسحاقی؛ احسان چنگیزی؛ مجتبی منشی زاده


اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 206-232

هادی نوری


ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 9-33

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده