کلیدواژه‌ها = انگره‌مینو (اهریمن)
رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 81-104

حبیب الله خالقی؛ شاکر لوایی