کلیدواژه‌ها = حروفیه
ارتباط پوشاندن صورت پیامبر (ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 97-127

10.22034/jrr.2022.314620.1947

مونا میرجلیلی مهنا؛ سید ابوالقاسم حسینی؛ سید محمد حسین نواب


بررسی تعریف پیشنهادی جروم گلمن برای تجربه‌های عرفانی و دینی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 261-284

10.22034/jrr.2022.304522.1922

محمد کیوانفر؛ حسن ابراهیمی؛ محمدرضا بیات


بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 233-254

10.22034/jrr.2021.240146.1744

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی