کلیدواژه‌ها = گنوسی
جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 47-64

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی