کلیدواژه‌ها = مانویان
زروان‌باوری در کیش مانوی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی