کلیدواژه‌ها = گاهان
تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 269-292

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری