کلیدواژه‌ها = جهان‌شناسی عرفانی
جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 47-64

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی