کلیدواژه‌ها = نجات
بررسی رویکرد فلسفی اسپینوزا به دین و نتایج الهیاتی آن

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 333-354

10.22034/jrr.2024.332577.1999

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-47

عزالدین رضا نژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی