کلیدواژه‌ها = پارسیان هند
بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 241-264

ملیکا حیدری؛ رضا مهرآفرین؛ کارلو جیووانی چرتی