کلیدواژه‌ها = الاهیات شبانی مسیحی
تعداد مقالات: 1
1. الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-88

نعیمه پورمحمدی