کلیدواژه‌ها = غیر اهل کتاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-53

10.22034/jrr.2021.262321.1815

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی