کلیدواژه‌ها = تفسیر (هرمنوتیک)
روش فهم متون دینی در اندیشه ابن‌رشد و اسپینوزا

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 195-214

10.22034/jrr.2021.251731.1784

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی