کلیدواژه‌ها = اشه
نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده


بررسی درمه در دین بودا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-130

سید علی حسینی؛ ولی عبدی