کلیدواژه‌ها = تائوته‌چینگ
تعداد مقالات: 1
1. نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده