موضوعات = منابع حجیت در ادیان
بررسی رویکرد فلسفی اسپینوزا به دین و نتایج الهیاتی آن

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 333-354

10.22034/jrr.2024.332577.1999

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


بررسی روش کلامی حسین‌علی‌شاه اصفهانی در رد پادُری

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 129-155

10.22034/jrr.2022.307349.1925

راضیه سیروسی؛ مرتضی مزگی نژاد


نقش تاب‌آوری روانی در رضایتمندی از منظر آموزه‌های قرآن ‌کریم

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 52-71

10.22034/jrr.2021.251107.1782

زهره قادری؛ مهراب صادق‌نیا؛ الله‌کرم کرمی‌پور