دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

توماس مرتن و آیین بودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.337341.2030

رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی


پدیدار «نه ـ خود» و مسائل پیرامون آن در فلسفه بودا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.356321.2058

امیر هاشم پور؛ سعید گراوند


لذت جنسی نادرست از منظر اخلاق و فقه بودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.356383.2059

علیرضا شجاعی؛ شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی


الوهیّت در اندیشة عارفانِ شیواییِ جنوبِ هند (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.365608.2071

ابوالفضل محمودی؛ پیمان صمیمی؛ فاطمه لاجوردی


چگونگی شکل گیری آموزه عدالت اجتماعی در کلیسای کاتولیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.375339.2078

فاطمه رحیمی ثابت


مناسکی‌شدن و تمایز مناسک از غیرمناسک در دین‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.377679.2081

سید شهاب‌الدین عودی؛ الله کرم کرمی پور


تکوین مفهوم انسان فره‌مند دیانت زرتشتی به انسان کامل از منظر اسماعیلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.288828.1878

مهدی علمی دانشور؛ مهدی لک زایی؛ محمد شکری فومشی؛ مهدی فرمانیان


تحلیلی بر منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.388551.2099

فاطمه السادات منتظری؛ بهروز افشار؛ محمد علی یوسفی


بررسی خاستگاه های تاریخی اهل حق در ادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.389688.2102

مهدی عسگری؛ مصطفی فرهودی؛ آرش گودرزی


بررسی تطبیقی بدیستوه گی در مکتب بودایی مهایانه و شفاعت در اسلام.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.394462.2111

فاطمه عبداله پور سنگچی؛ حسین رهنمائی


اندیشة متافیزیکی در آئین ﺳﻴﻜْﻬ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jrr.2024.398921.2120

محمد مهدی علیمردی


بررسی و نقد شواهد گاهانی در منع قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jrr.2024.444481.2166

علی مصلح؛ سیدسعید رضا منتظری؛ علی محمد طرفداری