دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی اندیشه سیاسی کنفوسیوس در شکل گیری آرمان شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.233916.1720

سیدسعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل


2. بازتاب ادویته ودانته و یوگا در قبالای نبوی ابراهیم ابوالعافیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.237563.1739

فاطمه مغفوری؛ محمد رضا عدلی


3. تحلیل وبررسی دیدگاه سروش در باره علم امامان شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.281678.1863

محمد حسن نادم


4. بررسی تطبیقی مفهوم روشن‌شدگی نزد هوئی‌ننگ و ابوسعید‌ابوالخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.252520.1791

مریم علوی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی


5. ارزیابی مبانی انسان شناختی ترواده بودیسم بر اساس مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.258844.1800

علی جعفری؛ محمد مهدی علیمردی


6. مطالعه تطبیقی معنای اعداد در طراحی هندسه گره از منظر ادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.279089.1855

فرزانه قرائتی جهرمی؛ حمیدرضا شریف


7. بررسی تطبیقی گزاره های اخلاقیِ ازدواج، خانواده و طلاق در قرآن و عهدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.245234.1760

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی


8. بازخوانی دین بودگی یارسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.261350.1805

اردشیر منظمی


9. حیات سیاسی اسماعیلیان دیلم از قرن ششم تا پایان قرن هشتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.258946.1801

محمد شورمیج


10. بررسی مقایسه‌ایی مراحل سلوک در کیش مهر و مکتب یوگه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.262920.1810

امیر هاشم پور؛ سعید گراوند


11. عصمت حضرت یوسف(ع)از منظر تفاسیر اسلامی مطالعه موردی: آیه24 سوره یوسف(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.275401.1840

محسن رفعت؛ محمدحسین مدنی؛ امید قربانخانی


12. تأویل یا تعبیر؟ نگاهی تطبیقی به نظریۀ "تأویل" علامه طباطبایی و نظریۀ "رویاهای رسولانه" دکتر سروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.275470.1842

حسین امامی؛ بیژن عبدالکریمی