خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 31-52

مرتضی پیروجعفری؛ علی شهبازی


نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 31-48

قاسم پورحسن؛ محمدصادق احمدی؛ زینب فروزفر


گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 41-63

مهدی صالحی؛ محمد مسجدجامعی؛ احمد مقری


واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی


جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 47-64

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 47-61

شهرام پازوکی؛ عبدالحمید مرادی


بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر «استصحاب احکام شرایع گذشته»

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 49-70

عباس تقوایی؛ مقداد ابراهیمی کوشالی


سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی


رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا


رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 51-67

مهراب صادق نیا؛ فاطمه حاجی زاده


رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع(

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 60-83

داود معماری؛ مریم قلی پور


پدیدار «نه ـ خود» و مسائل پیرامون آن در فلسفه بودا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.356321.2058

امیر هاشم پور؛ سعید گراوند


الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 67-88

نعیمه پورمحمدی


سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31)

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 67-91

فاطمه توفیقی