تعداد مقالات: 151

26. نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-48

قاسم پورحسن؛ محمدصادق احمدی؛ زینب فروزفر


28. بررسی انتقادی مسئله «شریعت، طریقت و حقیقت»‌ با تأکید بر آموزه‌های امامیه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-58

علی الماسی؛ جعفر مقصودی


29. گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-63

مهدی صالحی؛ محمد مسجدجامعی؛ احمد مقری


30. واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی


31. جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-64

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


33. فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

شهرام پازوکی؛ عبدالحمید مرادی


34. بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر «استصحاب احکام شرایع گذشته»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

عباس تقوایی؛ مقداد ابراهیمی کوشالی


35. تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان.

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-73

پروین کاظم زاده


36. سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی


38. رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا


39. رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-67

مهراب صادق نیا؛ فاطمه حاجی زاده


41. رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


42. نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع(

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 60-83

داود معماری؛ مریم قلی پور


43. بررسی متن زند خورشید‌نیایش و مقایسۀ آن با متن اوستایی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-82

فهیمه شکیبا


46. تحول قربانی از انسان به حیوان: نقطه عطفی در روند عقلانی‌شدن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-87

علیرضا اسلام


47. الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-88

نعیمه پورمحمدی


48. سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

فاطمه توفیقی


49. نقش رواداری مذهبی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-82

محمد دهقانی؛ محمدرضا بارانی


50. بررسی و ارزیابی رویکرد گذشته‌انگارانه به مکاشفه یوحنا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-95

حمید بخشنده