مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 5-28

احمد رضا مفتاح؛ محمد حسن عبداللهی


قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 7-28

سجاد دهقانزاده؛ حسن نامیان


بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)


جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 7-24

منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر


بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 8-33

مرتضی سازجینی؛ رحمان عشریه؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 9-27

مهراب صادق نیا؛ رضا کاظمی راد


بررسی معیارهای حقانیت ادیان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 9-30

حسن قنبری؛ محمدحسین زارعی محمودآبادی


ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 9-33

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 9-25

کلثوم غضنفری


بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی


تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد


توماس مرتن و آیین بودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.337341.2030

رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی


نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن»

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 25-46

علی راد؛ سیده نعیمه ثقفی


الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 25-40

مهراب صادق نیا؛ فروغ مسعودی


بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 27-46

سید مرتضی میرتبار؛ مهراب صادق نیا


سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقانزاده؛ مهرنوش فکری


مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 29-46

مهراب صادق نیا؛ فاطمه قربانی


رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 29-48

سعید شفیعی؛ آرزو اسلامی؛ ابراهیم اقبال؛ محمود عبایی


کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-47

عزالدین رضا نژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی


مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 31-49

نعیمه پورمحمدی؛ سید صدرالدین طاهری