دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-244 
2. رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم

صفحه 29-48

سعید شفیعی؛ آرزو اسلامی؛ ابراهیم اقبال؛ محمود عبایی


5. واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی

صفحه 97-115

محمد حسین طاهری آکردی؛ یاسر ابوزاده گتابی


6. بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح


12. تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

صفحه 221-240

محمدعرفان جابری زاده؛ علی شهبازی