دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 1-314 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس

صفحه 8-33

مرتضی سازجینی؛ رحمان عشریه؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


5. مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

صفحه 110-128

طیبه‌سادات طبایی؛ یوسف دانشور نیلو؛ رضا الهی منش


7. قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز

صفحه 158-180

روح اله آدینه؛ حامد افشاریان


مقاله پژوهشی

8. بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا

صفحه 182-203

آزاده رضایی؛ فاطمه لاجوردی