دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد


4. سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت

صفحه 83-98

یوسف جعفرزاده؛ نصرالله امین کلیبر